Moda Gündelik Yaşamın Merkezindedir

Gündelik hayatın inşasında, öğrenilmesinde ve benimsenmesinde, kültürel kodların üretilmesi ve paylaşımında sistemin ortak paydası ve birleştirici bir unsuru olarak moda önemli bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır.

Moda, salt giyim tarzlarını kapsayan bir kavram değildir, gündelik hayatın her alanında modanın izlerini sürmek mümkündür, yeme içme kültürü, mimari, kullanılan eşyalar, sanatsal eserler. Hatta kullanılan sözcükler ve davranış biçimleri bile günümüzde moda haline gelerek bir süreçte belirli kitleler tarafından uygulanmaktadır. Sosyal hayatın her mecrası modanın kapsama alanına girmekte ve ilgisini çekmektedir.

moda
moda

Moda, hem dinamik hem de etkileşimli bir toplumsal olgu olduğu için iktidarla karmaşık bir ilişki içerisine girmektedir Ancak buradaki iktidar her zaman yerleşik bir otoriteyi elinde bulunduran bir iktidar olmayabilir.

Gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkan bir otorite biçimi olarak iktidar iki kişinin fikir ya da pazarlık mübadelesinde de ortaya çıkabilir. İktidarlar kendi gücünü yeniden üretebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için bazen semboller üretir ve bundan beslenirler. Sembolik bir ifade tarzı olarak moda, sembolikliğin maddi biçimi olarak giysinin çoklu ve çeşitli anlamlar taşımasından ötürü iktidar için önemlidir.

moda ve günlük hayat
moda ve günlük hayat

Modanın yan anlamları ister az isterse çok güçlü olsun psikolojik, toplumsal, kültürel, dinsel bütün alanlara gönderme yapabilme gücüne sahiptir. Sistemin kendini üretebilme yeteneğini sergilemesi için egemen/başat olanın düşüncelerinin gündelik hayat içinde doğal ve meşru kılınarak, bir onay ilişkisinde paylaşılması ve üretilmesi gereklidir. Bunun için esas alınacak kavramlardan biri sorunsal bir alana sahip ideoloji, bir diğeri de hegemonyadır. İdeoloji, ağırlıklı olarak siyasal mecraya atıfta bulunur görünürken, hegemonya ise kültürel ve sanatsal alanları da içine alarak daha yaygın ve daha geniş bir kapsama işaret etmektedir. Bu hegemonik alanlardan biri, en etkileyici ve büyüleyici biçimde karşımıza çıkan modadır.

Moda endüstrileşen kültürel alanın birleştirici ve pekiştirici taşlarından biridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir